دانشگاه جامع دانشگاه کارآفرین

با هماهنگی قبلی و به منظور قدردانی و تشویق دانشجویان فعال و برتر شرکت کننده در اردوی جهادی عمرانی - فرهنگی تعداد 11 نفر از آنها انتخاب و همراه باکاروان زیارتی (تور) از تاریخ 11 لغایت 16 اردیبهشت به مشهد مقدس اعزام شدند.