دانشگاه جامع دانشگاه کارآفرین

قابل توجه دانشجویانی که درس کارورزی یا کاربینی در نیمسال جاری می گذرانند؛ لازمست فرم های زیر را دانلود و با مشاوره مستمر مدرس محترم این دروس تکمیل و به منظور ارزشیابی و اعلام به موقع نمره در پایان نیمسال تحویل مدرس مربوطه نمایند.

دانلود فرم های درس کارورزی
دانلود فرم های درس کاربینی