دانشگاه جامع دانشگاه کارآفرین

قابل توجه دانشجویان گرامی:

در اینجا تعدادی از کاربرگ های دانشگاه جامع که در طول تحصیل برای انجام امور اداری یا آموزشی خود ممکن به برخی از آنها نیاز داشته باشد، قرار داده شده اند. کاربرگ های دروس کاربینی و کارورزی به خاطر نیاز تمامی دانشجویان به طور مستقل برای دانلود قرار گرفته اند. این کاربرگ ها عبارتند از: کاربرگ درخواست صدور دانشنامه دانشگاه جامع علمی –کاربردی، کاربرگ درخواست تجدید نظر نمره، کاربرگ درخواست مرخصی تحصیلی، کاربرگ سهمیه شاغل، کاربرگ درخواست معادلسازی دروس، کاربرگ تسویه حساب، کاربرگ استشهاد محلی و کاربرگ حذف درس/ ترم

قابل توجه دانشجویانی که درس کارورزی یا کاربینی در نیمسال جاری می گذرانند؛ لازمست فرم های زیر را دانلود و با مشاوره مستمر مدرس محترم این دروس تکمیل و به منظور ارزشیابی و اعلام به موقع نمره در پایان نیمسال تحویل مدرس مربوطه نمایند.