دانشگاه جامع دانشگاه کارآفرین

قابل توجه دانشجویان گرامی:

در اینجا تعدادی از کاربرگ های دانشگاه جامع که در طول تحصیل برای انجام امور اداری یا آموزشی خود ممکن به برخی از آنها نیاز داشته باشد، قرار داده شده اند. کاربرگ های دروس کاربینی و کارورزی به خاطر نیاز تمامی دانشجویان به طور مستقل برای دانلود قرار گرفته اند. این کاربرگ ها عبارتند از: کاربرگ درخواست صدور دانشنامه دانشگاه جامع علمی –کاربردی، کاربرگ درخواست تجدید نظر نمره، کاربرگ درخواست مرخصی تحصیلی، کاربرگ سهمیه شاغل، کاربرگ درخواست معادلسازی دروس، کاربرگ تسویه حساب، کاربرگ استشهاد محلی و کاربرگ حذف درس/ ترم

کاربرگ درخواست صدور دانشنامه دانشگاه جامع علمی –کاربردی

کاربرگ درخواست تجدید نظر نمره

کاربرگ درخواست مرخصی تحصیلی

کاربرگ سهمیه شاغل

کاربرگ درخواست معادلسازی دروس

کاربرگ تسویه حساب

کاربرگ استشهاد محلی(برای دانشجویانی که مدرک دیپلم آنها مفقود شده است)

کاربرگ حذف درس/ ترم